Links for arriz

arriz-0.1.0.tar.gz
arriz-0.1.1.tar.gz
arriz-0.1.2.tar.gz