Links for azlyrics

azlyrics-0.1-py2.py3-none-any.whl
azlyrics-0.1.tar.gz
azlyrics-1.0-py2.py3-none-any.whl
azlyrics-1.0.tar.gz
azlyrics-1.1-py2.py3-none-any.whl
azlyrics-1.1.tar.gz
azlyrics-1.2-py2.py3-none-any.whl
azlyrics-1.2.tar.gz
azlyrics-1.3-py2.py3-none-any.whl
azlyrics-1.3.1-py2.py3-none-any.whl
azlyrics-1.3.1.tar.gz
azlyrics-1.3.2-py2.py3-none-any.whl
azlyrics-1.3.2.tar.gz
azlyrics-1.3.tar.gz